793754290 fifiland@fifiland.pl

Legalna niania – czy warto?

Zastanawiasz się, czy warto leganie zatrudniać opiekunkę dla dziecka? Szukasz korzyści z takiego rozwiązania? Nie wiesz, jak zatrudnienie niani wygląda od strony prawnej? Przygotowaliśmy dla ciebie garść rad.

Umowa uaktywniająca

W 2011 roku wprowadzono przepisy, które zachęcają do zawierania legalnych umów z nianią. Na mocy odpowiednio zawartej umowy, państwo opłaca składki ZUS. Aby zawarcie takiej umowy było jednak możliwe, trzeba spełnić kilka warunków:

 • oboje rodziców musi pracować bądź posiadać firmę,

 • żadne z rodziców nie może być na urlopie macierzyńskim/ojcowskim,

 • uposażenie niani nie może być wyższe niż minimalna pensja w danym roku.

Jeżeli któryś z rodziców znajduje się na urlopie macierzyńskim/ojcowskim, państwo nie pokryje składek ZUS. Jeśli opiekunka dla dziecka zarabia więcej, niż wynosi najniższa krajowa pensja, rodzice będą zobowiązani do pokrycia składek ZUS tylko od kwoty przewyższającej ustalony pułap.

Nianią, zgodnie z ustawą, zostać może każda osoba. Kandydatka na nianię nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych – mieć ukończone kursy, szkolenia etc. To rodzic decyduje, kto najlepiej nadaje się na opiekunkę dla jego dziecka.

W umowie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • strony umowy (rodzic – Zleceniodawca i niania – Zleceniobiorca),

 • cel i przedmiot umowy (sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad dzieckiem w czasie i miejscu wskazanym w umowie),

 • liczba dzieci powierzonych opiece,

 • obowiązki niani,

 • wysokość wynagrodzenia wraz ze sposobem i terminem wypłaty (np. na wskazany w umowie rachunek bankowy do 10 każdego miesiąca),

 • czas, na jaki zawarto umowę,

 • warunki oraz sposób zmiany czy rozwiązania umowy.

Po zawarciu z nianią umowy, należy w terminie do 7 dni zgłosić do ZUS siebie jako płatnika składek oraz nianię jako osobę ubezpieczoną. Konieczne będzie uzupełnienie formularza ZUS ZFA albo ZUS ZUA. Pracownicy ZUS w placówkach udzielają pomocy w wypełnianiu formularzy.

Do wypełniania formularza potrzebne będą następujące informacje:

 • zatrudniający (rodzic): imię, nazwisko, data urodzenia, adres, PESEL;

 • zatrudniana (opiekunka): imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres, orzeczenie o niepełnosprawności bądź pobieraniu renty (opcjonalnie), informacja o zatrudnieniu w innym zakładzie (opcjonalnie), informacja o własnej działalności gospodarczej (opcjonalnie), nazwa oddziału NFZ.

Obowiązkiem rodzica zawierającego umowę uaktywniającą z nianią jest składanie comiesięcznych rachunków, a w odpowiednich terminach sporządzanie odpowiedniego druku PIT.

Co ważne, kiedy rodzic przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie musi wyrejestrowywać legalnie zatrudnionej niani. ZUS sfinansuje dwa świadczenia – składki opiekunki oraz zasiłek opiekuńczy dla rodzica.

Szczecin – bon opiekuńczy

Już na początku 2016 roku w Szczecinie ma zostać wprowadzony bon opiekuńczy dla rodziców, którzy zatrudniają nianię albo decydują się na skorzystanie z niepublicznego żłobka. Z pewnością takie rozwiązanie zachęca do legalnego zatrudniania opiekunki dziecięcej. Bon opiekuńczy wynosi 500 zł netto i będzie wypłacany co miesiąc. Żeby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków:

 • posiadać Szczecińską Kartę Rodzinną (wydawana dla rodzin wielodzietnych),

 • dziecko musi mieć od 13 do 36 miesięcy (lub 48, jeżeli nie można zapewnić mu opieki w przedszkolu),

 • starsze dziecko musi być niepełnoletnie (lub nie mieć ukończonych 24 lat, jeżeli jest niepełnosprawne),

 • rodzice muszą pracować i nie przebywać na urlopie wychowawczym (wyjątek: jeden z rodziców jest chory/niepełnosprawny i nie może podjąć zatrudnienia),

 • dochód na członka rodziny netto nie wynosi więcej niż 1922 zł.

Rodzice, którym przyznano bon opiekuńczy, mogą wybrać dowolną formę opieki dla swojego dziecka: niepubliczny żłobek, klubik malucha, opiekuna dziennego bądź legalnie zatrudnioną nianię.

Wsparcie od państwa

W przyszłym roku ma również ruszyć rządowy program wsparcia rodzin. Trwają jeszcze konsultacje dotyczące warunków, jakie spełnić muszą te rodziny, które posiadają tylko jedno dziecko, aby dostać finansowe wsparcie od rządu. Wiadomo już, że rodzinom wielodzietnym będzie przysługiwało wsparcie na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Aby dostać dofinansowanie, trzeba będzie złożyć odpowiedni formularz. Rodziny mogą zyskać 500 zł netto na każde dziecko.

Agencja niań

W zawieraniu zgodnych z prawem umów z nianią pomóc może profesjonalna agencja niań. Specjaliści pomogą w znalezieniu odpowiedniej opiekunki, sformułowaniu umowy i wypełnieniu odpowiednich druków. Legalne zatrudnienie niani przynosi same korzyści. A jest ich wiele.

Korzyści z legalnego zatrudnienia niani:

 • działanie zgodnie z prawem,

 • wsparcie finansowe od państwa (opłacanie składek ZUS, 500 zł na dziecko),

 • możliwość dochodzenia swoich praw na drodze prawnej,

 • wsparcie finansowe od samorządu (w Szczecinie – bon opiekuńczy)

 • pomoc agencji niań albo pracowników ZUS.

Wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3640

Dodaj komentarz