FI FI LAND agencja niań i opiekunek dziecięcych – Szczecin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych jest agencją zatrudnienia pracy i posiada certyfikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który świadczy o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 11759.
 2. Fi Fi Land Agencja Niań z siedzibą w Szczecinie, działająca na terenie całej Polski.
 1. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych pośredniczy pomiędzy kandydatkami na nianię/opiekunkę dziecięcą, a klientami – Rodzicami .
 1. Kandydatki oraz klienci – Rodzice zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 1. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych nie pobiera prowizji od kandydatek na nianię/ opiekunkę dziecięcą za świadczenie usług.

Przedmiot działalności

 1. Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatek na nianię/ opiekunkę dziecięcą poszukujących pracy.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń od klientów – Rodziców poszukujących niani/opiekunki dziecięcej.
 1. Przeprowadzanie rekrutacji kandydatek na nianię/ opiekunkę dziecięcą na zasadach opisanych w dziale REKRUTACJA niniejszego regulaminu.
 1. Pośredniczenie między klientem – Rodzicem , a kandydatką na nianię/opiekunkę dziecięcą w procesie podjęcia pracy zgodnej z ofertą agencji:
 • niania na stałe,
 • niania na godziny,
 • niania w gotowości,
 • niania na już ,
 • niania do sprawdzenia,
 • niania w zastępstwie i w czasie choroby,
 • niania na uroczystości i inne okoliczności,
 • niania w hotelu,
 • niania animator zabaw w firmie,
 • niania językowa
 • wspomaganie i kontrolowanie pracy niani.5. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla kandydatek na nianię/opiekunkę dziecięcą oraz klientów – Rodziców.
 • Organizacja urodzin i animacji dla dzieci.
 • Wsparcie dla firm w organizacji animacji.
 • Współpraca z przedszkolami i żłobkami w procesie rekrutacji pracowników.

Zasady przeprowadzania rekrutacji kandydatek na nianię/ opiekunkę dziecięcą.

FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych przeprowadza rekrutację w 4 etapach:

 1. Analiza i weryfikacja dokumentacji przesłanej przez kandydatkę (sprawdzenie CV, analiza wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potwierdzenie referencji, uzupełnienie brakującej dokumentacji -oświadczeń).
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – zbadanie predyspozycji kandydatki do pracy z dziećmi.
 3. Przedstawienie dwóch ( w razie potrzeby trzech) kandydatek rodzicom w trakcie spotkań, które mają za zadanie sprawdzenie czy potencjalna niania i rodzic mają wspólną wizję na opiekę nad dzieckiem.
 4. Wsparcie niani w pierwszych dniach pracy u klienta.

Obowiązki Agencji.

 1. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych dołoży wszelkich starań aby dostarczyć klientowi pracownika w pełni spełniającego jego oczekiwania opisane w formularzu zgłoszenia.
 2. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – zobowiązuje się do zachowania poufności w kontakcie z klientem oraz w procesie rekrutacji niań.
 3. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o najwyższe standardy i praktyki obowiązujące w branży rekrutacji pracowników.
 4. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – w ramach prowadzonej działalności kieruje się zasadą rzetelności i uczciwości działając w oparciu i zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski.
 5. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – w pierwszych dniach zatrudnienia niani wspiera proces adaptacji dziecka,rodziny z nową nianią.
 6. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nianię
 7. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – nie pobiera opłat rekrutacyjnych od kandydatów do pracy na stanowisku niani.

Obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowych informacji opisujących oczekiwania względem potencjalnej kandydatki do pracy w charakterze niani. Opis taki powinien zawierać: wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, predyspozycje, zainteresowania, hobby, temperament i znajdować się w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Klient zobowiązuje się do aktywnej współpracy z agencją w procesie rekrutacji.
 3. Klient zobowiązuje się do nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu współpracę z kandydatkami przedstawionymi przez FI FI LAND Agencję Niań i Opiekunek Dziecięcych bez zgody i akceptacji agencji.
 4. Klient zobowiązuje się do poinformowania FI FI LAND Agencję Niań i Opiekunek Dziecięcych o współpracy z innymi agencjami pracy w zakresie poszukiwania niani lub gdy poszukuje ją we własnym zakresie.
 5. Klient zobowiązuje się do terminowej zapłaty za usługę w terminie wyznaczonym przezFI FI LAND Agencję Niań i Opiekunek Dziecięcych.

Obowiązki i prawa kandydatki

 1. Kandydatka zobowiązana jest dostarczyć wszystkich niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzania procesu rekrutacji, a w szczególności:
 • Formularza zgłoszenia,
 • CV,
 • Potwierdzonych referencji od poprzednich pracodawców lub osób które potwierdzą doświadczenie zawodowe i wykształcenie.
 • Dokumentów potwierdzających ukończone szkoły, kursy szkolenia, certyfikaty.
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia.
 1. Kandydatka zobowiązuje się do podania informacji zgodnych z prawdą i zgadza się na weryfikację danych.
 2. Kandydatka wyraża zgodę na przedstawienie danych osobowych potencjalnym klientom w procesie rekrutacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych przez FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych.
 3. Kandydatka zobowiązuje się do świadczenia profesjonalnych i rzetelnych usług na rzecz klienta, i dbać o najwyższe standardy pracy i bezpieczeństwo w opiece nad dzieckiem.

Gwarancja Satysfakcji

Klientowi w okresie 1 miesiąca od dnia zatrudnienia Niani w sytuacji gdy Niania nie spełni oczekiwań rodziny przysługuje prawo do zmiany niani na inną. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych – w tym okresie bezpłatnie przedstawimy kolejne dwie kandydatki do pracy jako niania.

Rozliczenie usług – opłaty

 1. Za wykonanie usługi rekrutacyjnej klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty ustalonej w umowie, między FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych w terminie ustalonym w umowie.
 2. Opłat należy dokonywać na rachunek bankowyMultibank: 39 1140 2017 0000 4702 1076 3599

  w tytule przelewu podając imię i nazwisko klienta oraz nazwę usługi.

 3. Wysokość opłat reguluje cennik.
 4. Za nieterminowe wpłaty FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych może naliczyć karę umowną w wysokości 20% kwoty usługi.
 5. Rezygnacja z usług FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych i podjęcie bezpośredniej współpracy z Nianią bez zgody i wiedzy FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych, skutkuje możliwością naliczenia kary umownej w wysokości 2 krotnej kwoty zamawianej usługi.
 6. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych zastrzega sobie prawo do zmiany cennika .

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie na adres fifiland@fifiland.pl. Prosimy dokładnie opisać zdarzenie/usługę podlegającą reklamacji.
 2. FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych zobowiązuje się w terminie 14 dni odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne.
 3. Reklamacji nie podlegają zdarzenia które zostały zgłoszone po upływie 30 dni od pojawienia się zdarzenia reklamacyjnego.

Zmiana Regulaminu

FI FI LAND Agencja Niań i Opiekunek Dziecięcych ma prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny, zmiany wchodzą w życie w dniu opublikowania uaktualnionego regulaminu na stronie internetowej: www.fifiland.pl/regulamin.

X