793754290 fifiland@fifiland.pl

Umowa uaktywniająca a ubezpieczenie niani na wypadek choroby czy wypadku.

Umowa uaktywniająca jest dobrym rozwiązaniem tak dla niani, jak i dla rodziców. Na jej podstawie odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne i wypadkowe. Dodatkowo, można dobrowolnie zgłosić się również do ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne

W związku z tym, że niania jest legalnie zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej, przysługuje jej ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że może korzystać z usług służby zdrowia (np. poradni lekarskiej czy szpitala) zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowego, niania zabezpiecza swoją przyszłość. Z tytułu wykonywanej umowy odkładane są składki na przyszłą emeryturę czy rentę. Składki te opłacane są z budżetu państwa do kwoty, która nie przekracza minimalnego krajowego wynagrodzenia. Powyżej tej sumy składki opłaca rodzic zatrudniający nianię.

Ubezpieczenie wypadkowe

Niania podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Jeśli podczas wykonywania obowiązków wynikających z zawarcia umowy uaktywniającej ulegnie wypadkowi, dostanie zasiłek chorobowy oraz świadczenia rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy ich wymiaru. Wypadek przy pracy w świetle prawa to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, prowadzące do urazu, związane z wykonywaniem przez nianię pracy. Taki wypadek niania musi zgłosić w placówce ZUS, dołączając odpowiednie dokumenty (m.in. dokumentacja lekarska) (tutaj można rozszerzyć o odpowiednie druki ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=3648).

Ubezpieczenie chorobowe

Opiekunka dla dziecka może również dobrowolnie wnieść o opłacanie ubezpieczenia chorobowego. Będzie odpowiednie składki finansowała sama, a opłaci je płatnik (czyli zatrudniający rodzic). W tym celu rodzic złoży odpowiednie druki w ZUS. Przebywając na zasiłku chorobowym niania otrzymuje 80% wysokości swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy jest wypłacany tym nianiom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym nieprzerwanie przynajmniej przez 90 dni. Można doliczyć do tego okresu poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Niania może dostać także zasiłek chorobowy od pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia chorobowego, jeśli nie może wykonywać obowiązków pracowniczych w związku z wypadkiem, do którego doszło w drodze do pracy albo z pracy.

Niania pobiera zasiłek chorobowy przez 182 dni. Jeśli choruje na gruźlicę lub niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, zasiłek chorobowy jest przyznawany nawet na 270 dni. W przypadki ciąży, niania otrzymuje 100% wysokości podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy opłacany jest przez ZUS, o ile rodzic zatrudnia tylko i wyłącznie opiekunkę dla dziecka.

Warto dodać, że w czasie, kiedy niania przebywa na zwolnieniu lekarskim, rodzic ma prawo zostać w domu. Pracodawca musi uszanować to prawo i usprawiedliwić nieobecność rodzica w pracy.

Dodaj komentarz